Login

Závlahové stavby


Správce vodních staveb:
Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o. Provozovatel vodního díla: Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o. Obsluhu vodních staveb zajišťují zaměstnanci provozovatele.

Hlavní závlahový kanál Krhovice – Hevlín (HZK)
Jedná se o vodní tok v korytě umělém. Dopravuje vodu z řeky Dyje v km 117,738 nad jezem v Krhovicích k jednotlivým závlahovým čerpacím stanicím.

Hlavní závlahový kanál byl vybudován podél silnice Znojmo/Hevlín, probíhající obcemi Krhovice-Valtrovice-Hrádek-Dyjákovice-Hevlín v letech 1949 – 1954. Délka závlahového kanálu je 15 km. Je částečně zaříznut v terénu, částečně je vytvořen násypným tělesem. Spád dna kanálu je 0,3 0/00, příčný profil je jednotný, lichoběžníkového průřezu, dno a stěny jsou opevněny betonovými deskami. Na trase kanálu jsou rovněž vybudovány podchody – shybky - pod silnicemi nebo v takových místech, kde by nebylo možno vést kanál po povrchu, např. v obci Dyjákovice.

Hlavní parametry kanálu:

  • Šířka dna: 1,10 m
  • Sklon svahu opevněného 1:1,5
  • Sklon svahu vzdušného nad opevněním 1:2
  • Šířka koruny hrází 1,1 m
  • Hloubka kanálu po korunu hrází 2,2 m
  • Šířka kanálu v koruně 8,1 m
  • Výška opevnění 1,8 m
  • Kapacita tohoto profilu byla projekčně stanovena na množství Qk = 5,3 m3/s. Dle skutečného provedení je kapacita při výšce hladiny 1,95 m Qp = 8,4 m3/s.

Přívodní náhon N1
Navazuje na hlavní závlahový kanál Krhovice – Hevlín v km 15,000; jeho trasa vede nad obcí Hevlín a končí v km 24,067 pod obcí Hrabětice. Jedná se rovněž o tok v korytě umělém (je o něco mělčí a užší než HZK, se zaobleným dnem), na jehož trase jsou kromě podchodů pod silnicemi – shybek - vybudovány tři akvadukty a to přes Černou strouhu, Anšovský potok a Hrabětický potok. Akvadukty jsou objekty, kterými se voda v náhonu převádí pomocí betonového monolitického žlabu na betonových podpěrných sloupech přes příslušné vodoteče.

Přívodní náhon N2
Na HZK v km 5,256 je situována podávací čerpací stanice 0 v k.ú. Valtrovice, asi 100 m od silnice Hrádek - Valtrovice. Dopravuje závlahovou vodu z HZK do výše položeného náhonu N2, který přivádí gravitačně vodu k závlahové čerpací stanici Experiment v k.ú.Velký Karlov. Náhon N2 je otevřený závlahový kanál dlouhý 7 km, vede od obce Valtrovice, pod Božickým kopcem a končí u obce Velký Karlov. Náhon N2 je asi 5 m široký, asi 1,5 m hluboký, ve dně má 1 m šířku a má zaoblené dno. Na jeho trase je rovněž podchod pod silnicí (shybka) Hrádek – Božice. Byl postaven v rámce III. etapy závlahové soustavy Krhovice – Hevlín, která byla dokončena v dubnu 1966. Kromě čerpací stanice Experipent Velký Karlov jsou na něm umístěny čerpací stanice 10 Valtrovice v km 2,020, 11 Velký Karlov v km 6,020 a také podávací čerpací stanice 01 Božice (je umístěna mezi ČS 10 Valtrovice a ČS 11 Velký Karlov, v km 4,355) , která přivádí vodu výtlačným potrubím do vodní nádrže Božice – viz stránka „Přehrady“

Podávací čerpací stanice 0 Valtrovice

Jak již bylo uvedeno výše, dopravuje závlahovou vodu z HZK do výše položeného náhonu N2, v množství 2400 l/s výtlačným potrubím DN 1200 o délce 430 m (byla provedena jeho výměna v roce 1990) pomocí tří čerpadel, které jsou umístěny v budově strojovny, na kterou navazují v suterénu sací jímky, k nimž je voda přiváděna z kanálu vtokovým objektem čerpací stanice.Čerpací stanice byla postavena v rámci III. etapy výstavby závlahové soustavy Krhovice – Hevlín, která byla dokončena v dubnu 1966. Koncem 80. let byla provedena rekonstrukce technologie čerpací stanice.

Podávací čerpací stanice 01 Božice

Podávací čerpací stanice 01 Božice byla budována současně s vodní nádrží Božice, aby přiváděla závlahovou vodu z náhonu N2 v objemu 700 l/s výtlačným potrubím DN 1200 o délce 2072 m do vodní nádrže Božice.