Login

Certifikace ISOVeřejně vystavené dokumenty ISO:Zobrazit dokumenty ISO (Musíte být přihlášeni)

ISO 14001

Firma Závlahy Dyjákovice, spol. s r. o. zajišťuje provoz závlahových čerpacích stanic a trubních sítí, mimo to se zabývá i stavební činností. Provozuje čerpací stanice, kterými je dodávána povrchová voda na pozemky jednotlivých odběratelů.

Jako příspěvek k posílení ochrany životního prostředí se vedení firmy rozhodlo kontrolovat a minimalizovat možná rizika znečištění kterékoli složky životního prostředí.

Ochrana životního prostředí, vytváření bezpečných pracovních podmínek pro své zaměstnance a jejich neustálé zlepšování, prevence znečišťování patří trvale k prioritám firmy. Pro jejich splnění přijímá vedení firmy Závlahy Dyjákovice, spol. s r. o. tyto zásady:

- Plnit požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí a jiných požadavků, které se na firmu vztahují anebo se k nim zavázala.

- Vzděláváním a cvičením rozšiřovat mezi zaměstnanci povědomí o ochraně životního prostředí a získat je k užší spolupráci.

- Trvale hledat a využívat efektivně realizovatelné možnosti snižování spotřeby energií.

- Usilovat o prevenci vzniku havarijních situací a pokud nastanou, postupovat podle havarijních plánů, zajišťujících omezení negativních vlivů na životní prostředí.

- Působit na své dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí a vědomě preferovat firmy, které mají zavedený systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001. Firma bude dále vědomě preferovat dodavatele, kteří budou ve svých dodávkách splňovat limity zakázaných látek dle požadavků našich zákazníků.

- Snižovat dopady do životního prostředí u zákazníka v souvislosti s použitím našich výrobků a služeb.

- Klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů do životního prostředí.

- Posilovat otevřený přístup a dialog se zaměstnanci, veřejností a ostatními zainteresovanými stranami přijímáním podnětů a reagováním na ně.

Všichni zaměstnanci firmy jsou odpovědni za plnění těchto zásad Environmentální politiky.

Náhled: ISO 14001 ISO 9001

 

Certifikace ISO


ISO: 9001

Společnost Závlahy Dyjákovice, spol. s r. o. vyhlásila základní principy politiky kvality:

Jsme si vědomi, že ustálenou vysokou kvalitu můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou kvality, která se týká veškerých aktivit naší firmy a všech jejích zaměstnanců. Každý jednotlivec musí přispívat svým dílem k uskutečňování cílů politiky kvality firmy.

Proto je úkolem každého pracovníka, počínaje dělníkem, řídícím managementem konče, vykonávat bezvadnou práci. Všichni zaměstnanci se musí cítit být vzájemně zákazníky i dodavateli a každý musí pracovat tak, aby jeho zákazníci, jak interní tak i externí, byli spokojenými zákazníky. Uspokojování potřeb našich zákazníků a předcházení očekávání zákazníků je trvalou součástí každodenní práce a prezentací zásad kvality naší firmy.

- Vytváříme podmínky pro to, aby výsledky naší činnosti byly v souladu s platnými technickými a legislativními normami a předpisy.

- Každý pracovník nese odpovědnost za výsledky své práce.

- Ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů je pro nás samozřejmostí.

- Kvalita spoluvytváří dobré jméno firmy a je nutnou podmínkou pro prosperitu firmy

Politika kvality je v organizaci vydána jako součást integrované politiky kvality a životního prostředí a jsou s ní seznámeni všichni pracovníci firmy.

Náhled: ISO 9001 ISO 9001